Čo je podozrivé z videonahrávky stretnutia D. Trnku a J. Počiatka?

Autor: Jozef Šátek | 28.1.2020 o 10:01 | Karma článku: 12,51 | Prečítané:  6817x

Z obsahu zverejnenej videonahrávky zo stretnutia D. Trnka – J. Počiatek vyplývajú štyri okruhy podozrení zo závažnej trestnej činnosti. 

Miestom stretnutia bola budova Generálnej prokuratúry SR, ul. Štúrova 2 v Bratislave, kancelária generálneho prokurátora SR Dobroslava Trnku. Jednoznačne boli identifikované osoby stretnutia a to generálny prokurátor SR Dobroslav Trnka a minister financií SR Ján Počiatek. Obdobie stretnutia je ohraničené jeho začiatkom dňom 2.12.2008 podaním mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora SR D. Trnku na Najvyšší súd SR v kauze „Tipos – Lemikon“ a ukončené doplnením tohto podaného mimoriadneho dovolania generálnym prokurátorom SR D. Trnku na NS SR dňom 27.1.2009 (na druhý deň bola tlačová beseda D. Trnku).

Priebeh stretnutia bol zaznamenaný utajovaným spôsobom pred ministrom financií SR Jánom Počiatkom a videonahrávanie bolo vykonané generálnym prokurátorom SR D. Trnkom za pomoci Mariána Kočnera.  Motívom utajeného nahrávania je reálne podozrenie na vytvorenie vecného prostriedku, ktorý mohol do budúcnosti vytvoriť zodpovedajúci „tlak“ (aj formou vydierania) na určité osoby (priamo vystupujúce i s obsahom záznamu súvisiace) a ovplyvňovať ich prípadné ďalšie rozhodovanie, konanie alebo sa zdržania určitého konania.

Dňa 16.10.2018 bola videonahrávka zaistená ako dôležitá vec pre trestné konanie orgánmi činnými v trestnom konaní (vyšetrovateľom) počas výkonu domovej prehliadky v trestnej veci dvojnásobnej úkladnej vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej. Dňa 29.11.2019 bola videonahrávka zverejnená prostredníctvom viacerých slovenských médií.

Dňa 16.1.2020 došlo k policajnému predvedeniu D. Trnku pred vyšetrovateľa NAKA a k vzneseniu obvinenia pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, pričom na druhý deň t.j. 17.1.2020 podal vyšetrovateľ návrh prokurátorovi na podanie návrhu súdu na jeho vzatie do väzby, načo prokurátor ÚŠP GP SR vydal príkaz o okamžitom prepustení D. Trnku zo zadržania a vyslovil závažné pochybnosti o zákonnosti vzneseného skutku, z ktorého bol obvinený.

Rekapitulácia výsledkov vyšetrovania :

Presne po 15 mesiacoch od zaistenia tejto konkrétnej videonahrávky vyšetrovateľom a po dvoch mesiacoch od jej mediálneho zverejnenia príslušné orgány činné v trestnom konaní vzniesli obvinenie jednej osobe (D. Trnkovi) pre jeden skutok (Tipos – Lemikon) právne kvalifikovaný ako zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ktoré však trvalo len jeden deň a toto bolo prokurátorom vykonávajúcim dozor nad zákonnosťou v prípravnom konaní zrušené, pričom správnosť jeho postupu potvrdil aj generálny prokurátor SR J. Čižnár na základe vykonanej hĺbkovej kontroly stavu dokazovania vo vyšetrovacom spise.

Hodnotenie situácie z pohľadu rýchlosti a kvality prípravného trestného konania :

Pätnásť mesačná lehota k - vyhodnoteniu obsahu videonahrávky, administratívnemu zaisteniu všetkých písomných podkladov z už v minulosti vykonávaných operatívnych šetrení či vyšetrovania v súvislosti s jednotlivými podozrivými skutkami, ale aj na vykonanie doplňujúcich vyšetrovacích úkonov - je najmenej päťnásobne dlhšia ako bolo objektívne potrebné, keďže objektívne postačovali  3 mesiace. Na základe týchto jednoduchých počtov je možné vysloviť záver, že výkon vyšetrovania vykazuje zjavné a neoddiskutovateľné prieťahy subjektívneho charakteru zo strany vyšetrovateľa a pokiaľ bolo priebežne vo veci najmenej jedného skutku začaté trestné stíhanie či v jeho vyšetrovaní pokračované po dobu dlhšie ako 3 mesiace, tak aj dozor vykonávajúceho prokurátora. V žiadnom prípade nemožno takéto 15 mesačné vyšetrovanie zdôvodniť žiadnym do úvahy pripadajúcim objektívnym faktorom.

 Kvalitu prípravnej fázy vyšetrovania potrebnej k vzneseniu obvinenia konkrétnej osobe spočívajúcu v určení podstaty podozrivých skutkov, hraníc a rozsahu ich dokazovania, ich právnej kvalifikácie a zabezpečenia zodpovedajúcich dôkazov najmä svedeckých výpovedí a listinných dôkazov - v konfrontácii s rozhodnutím prokurátora, ktorým prikázal obvineného D. Trnku okamžite prepustiť zo zadržania a zrušil vznesené obvinenie z dôvodu chýbajúceho objektívneho znaku skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, nemožno hodnotiť inak ako vykazujúce značné odborné nedostatky, ktoré spočívajú v nedostatočnej odbornej znalosti a praktickej skúsenosti alebo v úmyselnom sabotovaní vyšetrovania.

Z obsahu zverejnenej videonahrávky zo stretnutia D. Trnka – J. Počiatek vyplývajú štyri okruhy podozrení zo závažnej trestnej činnosti :

1. 

Videonahrávka bola vykonaná utajovaným spôsobom nahrávania bez vedomosti nahrávanej osoby J. Počiatka. D. Trnka pri stretnutí vystupoval v postavení generálneho prokurátora SR, pričom spoločne s Mariánom Kočnerom pripravili utajené nahrávacie zariadenie, ktorým vykonali utajené zaznamenanie osobného stretnutia a prípadne jeho kopírovanie a uschovanie u M. Kočnera, pričom existovala reálna možnosť, že táto nahrávka bude sprístupnená aj tretím osobám ku škode J. Počiatka, resp. táto mohla byť využitá k vydieraniu J. Počiatka ale aj iných osôb, ktoré sa v rozhovore v rôznych podozrivých súvislostiach spomínali.

Generálny prokurátor SR pri výkone svojich právomocí nesmie tieto vykonávať spôsobom odporujúcim zákonu. Utajované nahrávanie osobného stretnutia s ministrom financií SR počas pracovnej doby vo svojej pracovni je konaním odporujúcim zákonu – Trestnému poriadku, § 114 vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, zákona č. 166/2003 Z.z. o ochrane pred odpočúvaním, občianskemu zákonníku ust. § 11 o ochrane osobnosti.

Uvedené konanie i s možnými (predpokladanými) následkami je možné právne kvalifikovať ako :

  • zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1, písm. a/, ods. 2 písm. a/ (závažnejší spôsob konania § 138 písm. h) Trestného zákona, v postavení páchateľa § 19 TZ (D.T.) a účastníka, najmenej v pozícii pomocníka § 21 písm. d/ TZ (M.K.), v súbehu s
  • prečinom porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy v štádiu prípravy podľa § 377 ods. 1, 3 písm. a/ TZ, a
  • zločinu vydierania v štádiu prípravy podľa § 189 ods. 1, 2 písm. a/ TZ.

2. 

Kauza Tipos – Lemikon Limited, ktorej podstatu skutku i s podozrivými osobami a trestnoprávnym posúdením som podrobne uviedol vo svojom blogu (blog.Sme.sk) a zverejnil 21.1.2020 pod názvom „Kto je zodpovedný za blamáž v prípade D. Trnku?“.

3.

Kauza predaja emisných kvót.  

Podkladom pre vyšetrovateľov musí byť vyšetrovací spis, ktorým bola daná kauza „emisie“ vyšetrovaná ešte v rokoch 2010 a nasledujúcich, v ktorom bolo v roku 2013 trestné stíhanie vo veci zastavené so starým a známym „skutok nebol trestným činom“. Zároveň ostávajú v platnosti aj moje zistenia a právny názor na priebeh a trestnoprávnu zodpovednosť osôb v tejto kauze, ktorý som zverejnil na svojom blogu ešte 20.1.2010 pod názvom „Emisná zločinecká skupina so štátnou pečaťou“.

4. 

Kauza machinácií pri verejnom obstarávaní s nákupom techniky pre Schengenskú hranicu (SR - Ukrajina) v rokoch 2005 až 2006 za ministrov vnútra V. Palka a R. Kaliňáka.

Citujem z Denníka N : Trnka potom rozprával Počiatkovi o Vladimírovi Palkovi. Vraj „urobil na Schengene 900 miliónov a otočil to dvakrát, k...t, v......ý“. Minister financií ho následne doplnil, že bol za tým Palkov hovorca Boris Ažaltovič. Vladimír Palko bol vtedy minister vnútra za KDH, ale žiadne podvody okolo Schengenu polícia nikdy nevyšetrovala.

Stanoviská len mediálneho charakteru k tomuto podozreniu podané V. Palkom a B. Ažaltovičom určite nie sú dostatočným podkladom, takéto svojím rozsahom závažné podozrenie z trestnej činnosti „zamiesť pod koberec“.

Je neodškriepiteľným faktom, že za ministra vnútra V. Palka a pod jeho priamym riadením mal Ing. Martin Cebo, generálny riaditeľ všeobecnej sekcie MV SR v rokoch 2005 niekoľko „problematických“ verejných obstarávaní.

V roku 2005 Úrad pre verejné obstarávanie za neverejnú súťaž nákupu „hasičských striekačiek“ v objeme 200 mil. Sk uložil ministerstvu vnútra SR 12 miliónovú pokutu. Pritom dve predchádzajúce súťaže na hasičské cisterny ÚVO zrušil.

Rovnako tak v roku 2005 po tom, čo som ministrovi Palkovi 14.1.2005 oznámil, že sme začali dokumentovať podozrenie z machinácií pri verejnom obstarávaní na všeobecnej sekcii MV SR v súvislosti s nákupom osobných vozidiel zn. Opel pre potreby polície bez verejnej súťaže, tak som bol bez varovania o 3 dni neskôr odvolaný z funkcie riaditeľa Úradu boja proti korupcii P PZ, bez „uvedenia dôvodov“. Dobrozdanie, že sa jednalo o „planý poplach“ a všetko je v úplnom poriadku, teda, že „skutok nebol trestným činom“ obratom vydali dvaja zdatní prokurátori – vtedajší generálny prokurátor SR D. Trnka a aj vtedy aj teraz špeciálny prokurátor D. Kováčik.

A do tretice všetko dobré, veľmi podobný príbeh tomu môjmu zažil v pozícii vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra SR Ing. Vladislav Šimka, ktorý bol súčasne začiatkom roka 2005 aj vedúcim komisie na výber dodávateľov technickej ochrany pre schengenskú hranicu (SR - Ukrajina), na ktorú Slovensko koncom roka 2005 dostalo z EÚ 44 miliónov € t.j. 1,3 miliardy Sk. Po tom, čo sa Ing. Šimka stretol so záujemcami o dodávku techniky na prezentácii ich ponuky a prehlásil, že komisia určite nevyberie len jedného zo záujemcov, ale bude ich niekoľko a celý systém ochrany hranice bude pod personálnou i technickou gesciou MV SR bol začiatkom júna 2005 na návrh ministra Palka z funkcie odvolaný, akože inak „bez uvedenie dôvodov“. 

Predsedom výberovej komisie sa stal A. Kulich, prezident PZ a členmi M. Cebo, generálny riaditeľ všeobecnej sekcie MV SR a B. Ažaltovič (inak hovorca MV SR). Výsledkom práce tejto komisie bol výber len jedného záujemcu pre celú zákazku - spoločnosť Sony Ericsson. Nikto zo zainteresovaných pri vyhlásení tohto „tendra“ nemohol predpokladať, že v druhej vláde M. Dzurindu ministri z KDH predčasne skončia podaním demisie vo februári 2006 pre spor o zmluvu o výhrade vo svedomí. Rozbehnutá súťaž však dobehla ako bola pôvodne naprogramovaná a túto podpísal koncom roka 2006 nový minister vnútra R. Kaliňák. Zdá sa, že politické prekáračky sú dobré len pre občanov, ale inak „výhodným“ obchodom nebránia. Aj po nástupe ministra Kaliňáka ostal A. Kulich až do 7.8.2006 prezidentom PZ a potom prijal ponuku ministra na miesto jeho poradcu pre oblasť polície.

Pokiaľ sa tak už nestalo, v tejto podozrivej veci by mali orgány činné v trestnom konaní okamžite začať trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 1, 3 písm. a/ TZ (spôsobená škoda veľkého rozsahu s trestom odňatia slobody od 7 do 12 rokov). Premlčanie tohto trestného stíhania nastane až koncom roka 2026.

Zároveň existuje dôvodné podozrenie, že v súbehu s machináciami pri verejnom obstarávaní došlo k spáchaniu trestného činu korupcie, či už prijímania úplatku alebo podplácania podľa § 328 až 333 Trestného zákona spáchaný vo veľkom rozsahu s trestom odňatia slobody v rozsahu od 5 až do 15 rokov.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Píše Michal Havran

Dva roky po vražde: Kuciak je stále mŕtvy (píše Michal Havran)

Naša pozornosť nie je unavená.

Šanta Kočnerovi: Žijeme rôzne svety, svety pravdy a klamstiev (prepis reči)

Prepis záverečnej reči prokurátora v kauze falšovania zmeniek.


Už ste čítali?