Boj s extrémizmom "na Kaliňáka".

Autor: Jozef Šátek | 30.6.2016 o 12:34 | Karma článku: 10,92 | Prečítané:  5889x

Zodpovedné štátne orgány, najmä vláda SR a ministerstvo vnútra v boji proti radikalizácii a extrémizmu prepadli na celej čiare, keď ich prístup k riešeniu tejto bezpečnostnej hrozby bol a je vysoko formálny, 

vychádzajúci z nedostatočných informácií, na základe nekvalitnej analýzy nesprávne určené strategické ciele a samozrejme bez určenia zodpovedajúcich konkrétnych úloh, ktoré by sa priamo podieľali na  : 

1) oslabovaní a rozkladaní extrémistických zoskupení,

2) odstraňovaní sociálno-ekonomických a ideologických príčin a podmienok ich vzniku a šírenia,

3) vytváraní aktívnej siete pomoci a ochrany vytypovaných rizikových regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti s dôrazom na deti a mládež a sociálne vylúčené komunity. 

 

Po výsledkoch volieb politici, voliči i médiá hlásili, že zažili šok a neveriacky krútili hlavami, až hrôza pomyslieť, veď do slovenského parlamentu sa dostala extrémistická strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko, ktorá získala 8,04 % hlasov t.j. volilo ju 209.779 občanov a získala 14 poslaneckých mandátov. 

Podľa reakcií aj najvyšších ústavných činiteľov, dokonca predsedu i členov vlády, akoby na Slovensko neočakávane spadla kométa, o ktorej sme do volieb nemali ani potuchy. No moment, niekto tu predsa štyri roky vládol a štyri roky mal všetky zodpovedajúce štátne inštrumenty v rukách, aby ich využil a bol povinný zistiť hroziace nebezpečenstvo, zhodnotil jeho podstatu, prijal a realizoval opatrenia k jeho eliminácii a to všetko v súlade so zákonmi tejto krajiny a v prospech jej občanov. A ktože je ten, čo sa od volieb už niekoľko mesiacov k tejto svojej zodpovednosti nehlási a pokrytecky sa pridáva k tým šokovaným ? Predpokladám, že viem prečo sa nehlási a taktiež viem, že by bol najradšej keby tá zodpovednosť len tak kdesi odišla, niekde sa rozplynula, ale tak by predsa dobre fungujúci štát pod dobre fungujúcou vládou  fungovať nemal.

Keďže extrémizmus na Slovensku nespadol z neba, nie je to "vis major" a tento sa tu dlhodobo už niekoľko rokov udomácňuje, samozrejme, že nemohol uniknúť ani pozornosti všetkých "zodpovedných" štátnych orgánov. Policajný zbor má určené v svojom zákone medzi hlavnými úlohami aj ochranu základných práv a slobôd občanov, odhaľovať trestné činy, najmä páchané organizovanou formou, zisťovať ich páchateľov a vykonávať ich vyšetrovanie. Aj Slovenská informačná služba má povinnosť získavať, sústreďovať a vyhodnocovať informácie o extrémizme, ak jej činnosť ohrozuje ústavné zriadenie, smeruje proti bezpečnosti štátu a má podobu organizovanej trestnej činnosti. 
 
Všetci vládni predstavitelia zamlčujú dôležitý fakt, že existuje základný dokument v boji proti extrémizmu "Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011 - 2014", ktorú Radičovej vláda prijala 8. júna 2011. Jeho časovým pokračovaním je ministrom vnútra SR R. Kaliňákom predložená vláde R. Fica "Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019", ktorú vláda schválila 18. marca 2015. 

Každý by predpokladal, že časovo nadväzujúce koncepcie budú jedna z druhej vychádzať, teda že bolo zanalyzované predchádzajúce obdobie, jednotlivé úlohy i aktuálna situácia k času schvaľovania tohto dokumentu, no tak tomu nebolo. Až 7.10.2015 t.j. po siedmych mesiacoch po prijatí novej koncepcie, minister vnútra R. Kaliňák predložil na rokovanie vlády "Správu o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2011 -2014 za rok 2014", ktorú vláda vzala na vedomie. Takže, Ficova vláda hodnotila úlohy koncepcie, ktorá už vôbec nebola aktuálna, pretože tú úlohu bolo treba formálne (administratívne) splniť. A v tom je tá podstata - formalizmus, povrchnosť a v podstate nezáujem a z toho prameniace podcenenie problému. 

Nič rukolapnejšie nedokáže tento záver o formalizme a povrchnosti, ako samotný obsah tejto správy, citujem z predkladacej správy "Cieľom správy je vyhodnotiť plnenie uložených úloh. Tri z uložených úloh sú nesplnené. Ide o úlohu uloženú podpredsedovi vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny (úloha pod č. 14), úlohu uloženú Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (úloha pod č. 27) a úlohu uloženú Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky (úloha pod č. 28). Ostatné úlohy sú splnené alebo sa plnia priebežne. ... V súčasnej dobe nie je potrebné úlohy aktualizovať."  

Takže pozrime si tie "nesplnené úlohy" : 

Nesplnená úloha č. 14 predstavovala "zorganizovať pilotný projekt na vzdelávanie profesijných skupín vo vybraných rezortoch MV SR, MS SR v oblasti predchádzaniu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných formách intolerancie." Zodpovedným bol Úrad vlády SR v spolupráci s ministerstvom vnútra, spravodlivosti a mimovládnymi organizáciami s termínom do 31.12.2011. Po uplynutí štyroch rokov od termínu splnenia sa vo vyhodnotení k príčinám nesplnenia tejto úlohy len sucho konštatuje, že "uvedený projekt nebol zo strany ÚV SR doteraz realizovaný. Úloha bola presunutá do novej koncepcie ako úloha MV SR...". 

Nesplnená úloha č. 27 predstavovala "Zriadiť znalecké odbory pre súdnych znalcov na MS SR zamerané na posudzovanie prejavov extrémizmu a činov extrémizmu.". Zodpovedným za túto úlohu bolo ministerstvo spravodlivosti, spoluprácu malo poskytnúť ministerstvo vnútra s termínom do 31.12.2011. K príčinám nesplnenia úlohy "MS SR nezdôvodnilo nerealizovanie uvedenej úlohy. Úloha bola presunutá do novej koncepcie ako úloha MV SR s termínom do 31.12.2019 ...". 

Len včera v denníku SME v článku "Extrémizmus prejde pod špecializovaný súd" sa uvádza, že ministerka spravodlivosti Lucia Źitňanská "po tom, čo Bratislavou v sobotu kráčalo asi 500 extrmistov s heslami proti Bruselu a islamu" oznámila, že chce vybudovať aj "osobitný znalecký odbor pre oblasť extrémizmu". Zároveň navrhuje zmenou Trestného poriadku, aby extrémistické a rasové trestné činy riešil Špecializovaný trestný súd. 

Je zrejmé, že ministerka Žitňanská politicky spojila osobné rozhorčenie nad konaním extrémistov so svojimi legislatívnymi návrhmi, i keď v samej podstate zriadením znaleckých odborov pre oblasť extrémizmu len plní úlohu z koncepcie, ktorú nesplnil jej predchodca minister Borec. Ak by sa to zverejnilo takto, tak by to až tak pekne nevyznelo. A neodpustím si poznámku, že stále na Slovensku platí zásada, že všetky problémy vyriešime od stola prijatím nových zákonov - ak nefunguje trestný postih páchateľov extrémizmu, tak ich riešenie presunieme na Špecializovaný trestný súd a ... už to funguje. Pravdaže len formálne opatrenia nikdy neodstránia podstatu problému - odbornú a morálnu nepripravenosť orgánov činných v trestnom konaní trestné činy extrémizmu a rasizmu odhaľovať a zdokumentovať na úrovni potrebnej pre súdne rozhodnutie. 

Nesplnená úloha č. 28 predstavuje "Vypracovať metodický pokyn generálneho prokurátora SR so zameraním na postup prokurátorov pri výkone dozoru nad zachovávaním zákonnosti v oblasti rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu v predsúdnom konaní a v konaní pred súdom." Zodpovedným je Generálna prokuratúra SR v spolupráci s ministerstvom vnútra, s termínom do 31.12.2012. K príčinám nesplnenia úlohy sa konštatuje, že "metodický pokyn generálneho prokurátora SR ... doteraz nebol vypracovaný. ... GP SR neuviedla dôvod prečo úloha nebola splnená. Uvedená úloha po dohode s GP SR sa presunula do novej koncepcie." 

Aby bolo všetkým jasné, konštatovanie, že uvedené tri úlohy boli presunuté do novej koncepcie (na roky 2015 až 2019) nie je pravdou, pretože v takejto podobe tam ani jedna z nich uvedená nie je. 

Aby sme však neostali v klamlivej predstave o úrovni ostatných 26 prijatých úloh a spôsobe ich splnenia, ako príklad uvediem úlohu č. 10 "Personálne posilniť útvary Policajného zboru participujúce na boji proti extrémizmu v súlade s programovým vyhlásením vlády SR."  Zodpovedným bolo ministerstvo vnútra, ktoré "splnenie" úlohy zdôvodnilo takto "Útvary PZ participujúce na boji proti extrémizmu považovali v hodnotenom období svoje personálne kapacity za vyhovujúce. Z toho dôvodu nebolo žiadané o navýšenie tabuľkových miest." Povinnosť uloženú vládou SR posilniť policajné útvary zobral minister vnútra len ako doporučenie a skrátka si povedal, že túto úlohu realizovať netreba a tak sa aj stalo a úloha bola "bezchybne" splnená. 

V správe by ste márne čakali, že predseda vlády, nesplnenie týchto povinností zodpovedným ústavným činiteľom aspoň "jemnučko" vytkne, no to sa na takejto "vysokej" úrovni asi nenosí, veď čože sa až také stalo. 

Jednoducho veľa slov a málo činov. 

Z celkového počtu 29 úloh, neboli 3 splnené a z tých ostatných bolo 13 zameraných na vzdelávanie a prednášky, 5 na spoluprácu a výmenu informácií, 2 na vytvorenie pracovných skupín a iba jedna bola zameraná na konkrétne zameranie spravodajských prostriedkov na zisťovanie informácií z extrémistického prostredia. 

Dovolím si konštatovať, že predmetná koncepcia nepredstavovala ucelený systém preventívno-vzdelávacích a aktívnych opatrení štátnych orgánov, samosprávy a mimovládnych organizácií, ktoré v celej svojej šírke aktivít mali vytvoriť hrádzu pre elimináciu extrémizmu. Zodpovedným za tento stav je v prvom rade minister vnútra SR, keďže bol zodpovedným v prevažnom počte uložených úloh a pri ostatných mal povinnosť spolupracovať a zároveň aj ostatní členovia vlády i vláda ako celok. 

V predkladanej správe o vyhodnotení plnenia úloh sa v časti o hlavných bezpečnostných hrozbách a prognóze extrémizmu v SR konštatuje, že "Zásadným smerovaním skupín bude snaha preniknúť do miestnej, regionálnej resp. celoštátnej politiky. Snaha dosiahnuť tento cieľ bude stupňovaná blížiacimi sa termínmi volieb v roku 2016." 

Očakávali by ste, že toto závažné konštatovanie vyvolá v novej koncepcii boja proti extrémizmu na roky 2015 - 2019, nové a konkrétne zameranie a úlohy, ktoré by využili potenciál štátnych inštitúcií a bezpečnostnú hrozbu primeraným spôsobom neutralizovali. Nič také tam však nenájdete, stále sa pláva len po povrchu a pokľudným tempom. 

Už určenie hlavných strategických cieľov koncepcie na roky 2015 - 2019 a ich samotná formulácia a zdôvodnenie nenaznačuje potrebu vysokého stupňa naliehavosti ich plnenia, ale skôr navodzuje atmosféru ospalého sebauspokojenia zo svojej dôležitosti. 

1. strategický cieľ je "Posilniť odolnosť komunít a jednotlivcov voči nedemokratickým ideológiám   a extrémizmu", ktorý bude realizovaný napriklad "usmernením toku informácií takým spôsobom, ktorý sa dostane k adresátom, zberom údajov o obetiach trestných činov extrémizmu, zvýšením dôvery obetí voči Policajnému zbor."

2. strategický cieľ je "Zvyšovať povedomie  o prejavoch  a spoločenskej závažnosti extrémizmu a následkoch radikalizácie.", a to vzdelávaním vybraných cieľových skupín, upozorňovaním na nebezpečenstvo cez masmédiá.  

3. strategický cieľ je "Efektívne monitorovať a odhaľovať trestné činy extrémizmu, stíhať ich páchateľov.", ktorý sa má realizovať efektívnou výmenou informácií, aktualizáciou niektorých ustavnoení trestnoprávnych kódexov a v rámci "možností" zainteresovaných subjektov monitorovať mieru radikalizácie spoločnosti. 

4. strategický cieľ je "Vytvárať inštitucionálne a personálne kapacity pre štátne orgány plniace úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu.", ktorý sa má realizovať vyčlenením špecialistov, ich vzdelávaním, zlepšením efektívneho fungovania bezpečnostných zložiek. 

Formálny prístup zodpovedných štátnych orgánov a inštitúcií k vnútornej bezpečnostnej hrozbe - radikalizácii a extrémizmu - ktorý priamo "dýcha" z prijatých koncepcií v minulosti ale aj pre súčasné a nasledujúce obdobie, jednoznačne potvrdila prax a to výsledky, ktoré predstavitelia pravicového extrémizmu dosiahli v marci 2016 vo voľbách do Národnej rady SR. 

Značne negatívny vplyv na intenzitu boja s radikalizmom prerastajúcim až do extrémizmu má dlhoročný nízky stav vymožiteľnosti práva, nefungujúci systém kontrolných nástrojov i trestnoprávnej represie a vysoká úroveň korupcie a klientelizmu v celej šírke výkonu štátnej správy, samosprávy i v podnikateľskom prostredí.  

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Ekonóm: Penzia v 65 rokoch môže priniesť vyššie dane a odvody

Smer chce, aby ľudia odchádzali do penzie najneskôr v 65 rokoch. Prečo je to veľký problém, vysvetľuje pre SME odborník na dôchodky.

ŽENA

Zverejnili oficiálne fotografie zo svadby Harryho a Meghan

Autorom je fotograf Alexi Lubomirski, ktorý snímky zhotovil na hrade Windsor.

komentár petra tkačenka

Fico to s dôchodkami myslí vážne

Predstavme si, ako nám vymysleli dôchodkový systém v roku 1937.


Už ste čítali?