Emisná zločinecká skupina so štátnou pečaťou.

Autor: Jozef Šátek | 20.1.2010 o 9:01 | (upravené 22.1.2010 o 13:18) Karma článku: 19,86 | Prečítané:  15470x

Zločiny únosu prezidentovho syna, vraždy R. Remiáša - priateľa korunného svedka - ako aj predaj emisných kvót CO2, majú spoločného menovateľa: ich nitky vedú až k najvyšším ústavným autoritám. Tieto zločiny majú “štátnu pečať”. Emisná zločinecká skupina, ktorej členom mal byť aj ústavný činiteľ, spáchala obzvlášť závažný zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona, pokračovací zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona, pokračovací zločin sprenevery v časti dokonaný a v časti v štádiu prípravy podľa § 213 Trestného zákona, pokračovací zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona a marenia spravodlivosti podľa § 344 Trestného zákona, začo jej členom hrozí až 20 rokov trestu odňatia slobody.

Začalo sa to tak nevine. S účinnosťou od februára 2007 bola prijatá novela zákona o obchodovaní s esmisnými kvótami. Novela priznala ministerstvu životného prostredia SR (MŽP) novú právomoc, a to nepridelené časti priznaných emisných jednotiek predať priamo, sprostedkovane alebo na dražbe kvót. Či bola možnosť priameho predaja ministerstvom už vtedy súčasťou podvodného zámeru alebo bez neho, nie je teraz až také dôležité. V politickej oblasti sa v tomto čase odohrala ešte jedna významná udalosť. Slovenská vláda vo februári 2007 zažalovala Európsku komisiu (EK) pre priznané nízke kvóty na emisie CO2. Žaloba bola úspešná a EK koncom roka schválila pre Slovensko na obdobie rokov 2008 až 2010 vyšší objem kvót o 1,7 mil. ton CO2. Oplatilo sa bojovať za “slovenskú ekonomiku”! Každá kvapka je dobrá, najmä keď predajom len tejto navýšenej časti sa dajú “zarobiť” 4 EUR za tonu, teda celkom 6,1 mil. EUR. Ale to sme trochu predbehli dej. MŽP v roku 2008 nerozdelilo pridelenú emisnú kvótu účastníkom Národného alokačného plánu (NAP) podľa pôvodných návrhov, ale upravilo ich na základe “relevantných podkladov alebo kontrahovaného odberu produkcie”. Týmto si vytvorilo nepridelenú časť emisnej kvóty CO2. Neobviňujem, len konštatujem, že zmenou zákona a umožnením ministerstvu predávať nepridelené časti emisných jednotiek, ako aj nerozdelením celej ročnej emisnej kvóty medzi účastníkov NAP, si ministerstvo vytvorilo podmienky k jeho predaju. Pokúsim sa na základe zverejnených informácií vytvoriť určitú reálnu vyšetrovaciu konštrukciu, ktorá sa v trestnoprávnej rovine nazýva skutkom. Táto konštrukcia vychádza z predpokladu, že príprava, predaj a následné zatajovanie podrobností priameho predaja emisných kvót, či odmietnutie uhradiť časť kúpnej ceny, boli vykonaním už dopredu pripraveného zločineckého plánu. Neznamená to však, že určité časti tohto pripraveného plánu nemohli byť podľa vývoja situácie korigované alebo doplnené. A predpokladám, že ešte aj budú. Skutok I.: Najneskôr začiatkom júna 2008 neznámi páchatelia vytvorili nebezpečné zoskupenie, keď postupne založili zločineckú skupinu najmenej piatich osôb, zloženú z ministra životného prostredia - ústavného činiteľa - najmenej dvoch zamestnancov tohto ministerstva (sekcie kvality životného prostredia ako aj odboru ochrany ovzdušia), zakladateľov, majiteľov a konateľov obchodnej spoločnosti Interblue Group, LLC., so sídlom v Snohomish, štát Washington, USA, a z iných doposiaľ nestotožnených osôb, s cieľom koordinovať jej jednotlivých členov v období od založenia zločineckej skupiny až do 31.12.2012 k realizácii viacerých zločinov súvisiacich s priamym predajom emisných kvót CO2 uzatvorením kúpnej zmluvy medzi MŽP SR ako predávajúcim s vopred pripravenou obchodnou spoločnosťou v zahraničí a znížením kúpnej ceny za 1 tonu CO2 pod jej reálnu hodnotu a ich následným predajom vytvoriť nelegálny príjem z trestnej činnosti v rozsahu najmenej 2 miliárd EUR (60 miliárd Sk) a tento príjem postupne rozdeľovať medzi jej členov a rôznym spôsobom legalizovať. Tento svoj zámer zločinecká skupina realizovala tak, že – doposiaľ nezistení členovia zločineckej skupiny sa najneskôr začiatkom júna 2008 dohodli a následne prostredníctvom zástupcov obchodnej spoločnosti Pacific Registered Agents Inc. v Kirklande, štát Washington, USA, dňa 10.6.2008 zabezpečili zaregistrovanie spoločnosti Apex Corporative Services LLC, so sídlom v meste Snohomish, 18217 121St Street SE, štát Washington. – konatelia tejto spoločnosti dňa 12.6.2008 založili spoločnosť Interblue Group LLC s rovnakým sídlom v meste Snohomish, 18217 121St Street SE, štát Washington. Po predchádzajúcej dohode medzi členmi zločineckej skupiny sa konateľmi tejto spoločnosti stali vo švajčiarskom Zugu bývajúci – Jana L. a Hans G. – súbežne s týmito administratívnymi úkonmi sa členovia zločineckej skupiny (z ministerstva životného prostredia SR, iní občania SR ako aj Jana L., Hans G. a prípadne iní cudzinci) dohodli na podrobnom pláne ďalšej realizácie sprenevery emisných kvót CO2 a rozdelenia úloh medzi nimi, pričom na obdobie od konca novembra 2008 do 31.12.2012 určili celkový objem predávaných emisií CO2 na 50 miliónov ton (Mt) CO2, spôsob jeho predaja tretím osobám, dohodli jednotkovú kúpnu cenu 5,05 EUR/t CO2, s predpokladaným získom najmenej 2 miliardy EUR a vzorec jeho delenia medzi jej členov ako aj následnú legalizáciu vygenerovaného zisku, – z dôvodov osobnej ochrany pred trestnoprávnymi následkami a vytvorením ilúzie o legálnosti celej obchodnej transakcie členovia zločineckej skupiny spracovali a dňa 8.10.2008 prostredníctvom ministra životného prostredia predložili na rokovanie vlády SR “Informáciu o odpredaji voľných jednotiek AAU”, ktorú táto prerokovala a bez pripomienok vzala na vedomie. V informácii uviedli, že sa ministerstvo rozhodlo predať 10 Mt jednotiek AAU možnému kupcovi Interblue Group LLC., Washington, USA za cenu 6,05 EUR/t. S vysokou mierou pravdepodobnosti v predloženej informácii boli uvedené nepravdivé či hrubo skreslené informácie, že – “Ministerstvo vykonalo analýzu požiadaviek a podmienok jednotlivých záujemcov.” – nepredané emisné kvóty nemožno prenášať do nasledujúceho roka, – v priebehu pár mesiacov (konštatuje sa záver roka 2008), sa do obchodu s AAU zapoja “veľkí hráči” Rusko, Ukrajina a Rumunsko “čo povedie ku kolapsu ceny AAU”, – MŽP len u jednej spoločnosti (Interblue Group, LLC. Washinton, USA) dosiahlo upustenie od požiadaviek na kontrolu financií – evidentný rozpor s čl. VI., bod 2 kúpnej zmluvy z 13.11.2008, – MŽP sa rozhodlo predať len 10 Mt CO2, - evidentný rozpor s čl. III., bod 4 zmluvy, keď sa zaviazalo predať 35 Mt CO2 plus 15 Mt CO2 dodatočných, a to v priebehu nasledujúcich rokov až do 31.12.2012, – navrhovaná cena 6,05 EUR/t CO2 bola hlboko podhodnotená a neodrážala cenovú situáciu na trhu, keďže v tom čase 1 t CO2 na dražobných aukciách oscilovala okolo hodnoty 20 EUR/t a Česká republika približne v tom istom čase priamo predala 1 t CO2 za 9,47 EUR/t CO2. – Zločinecká skupina prostredníctvom ministra životného prostredia dňa 15.10.2008 predložila na rokovanie vlády SR ďalšiu informáciu “Návrh na schválenie predaja priznaných jednotiek AAU”, ktorú vláda bez pripomienok vzala na vedomie. Zverejnenie tejto informácie verejnosti bolo Úradom vlády SR odmietnuté, čo len zvyšuje podozrenie, že jej obsah ešte výraznejšie ako prvá informácia dokumentuje jej nepravdivý obsah a prípadný zločinný úmysel predkladateľov. – Členovia zločineckej skupiny pripravili a spracovali kúpnu zmluvu na predaj emisnej kvóty CO2 a túto dňa 13.11.2008 prostredníctvom ministra životného prostredia SR nechali uzatvoriť s Interblue Group, LLC na celkový objem 35 miliónov ton (Mt) emisných jednotiek za kúpnu cenu 5,05 EUR/1 tona CO2, pričom predaj sa mal zrealizovať po častiach a to : 15 Mt do konca roka 2008, 8 Mt do konca roka 2009, 7 Mt do konca roka 2010, 3 Mt do konca roka 2011 a 2 Mt do konca roka 2012 s opčným právom kupujúceho kúpiť emisné povolenky, ktoré neboli predmetom tejto kúpnej zmluvy, ak sa predávajúci tieto rozhodne predať. Okrem týchto emisných jednotiek sa MŽP zaviazalo postupne po rokoch predať aj 15 Mt CO2 tzv. dodatočných emisných jednotiek. – Členovia zločineckej skupiny zabezpečili, aby na základe písomných objednávok kupujúceho zo dňa 27.11.2008 a 1.12.2008 MŽP do konca roka 2008 v zmysle podpísanej kúpnej zmluvy predisponovalo emisnú kvótu 15 Mt CO2 na kupujúceho Interblue Group, LLC. za kúpnu cenu 5,05 EUR/t, čím takto zločinecká skupina spôsobila MŽP SR škodu najmenej 4,42 EUR/t, čiže v celkovej výške za 15 Mt CO2 škodu najmenej 66,3 miliónov EUR /1.997.353.800,- Sk/. – Členovia zločineckej skupiny s najväčšou pravdepodobnosťou s cieľom splniť požiadavku vlády SR zabezpečili podpísanie dodatku k pôvodnej zmluve a to dňa 2.12.2008, kde v článku IV., ods. 1 zvýšenie kúpnej ceny na 6,05 EUR za tonu CO2 a vyplatenie druhej časti kúpnej ceny 1,- EUR podmienili splnením bližšie nešpecifikovaných projektov kategórie GIS (zelená investičná schéma) a to najneskôr do 12 mesiacov po prevode jednotiek CO2. Súčasne však zánik nároku na vyplatenie tejto druhej časti kúpnej ceny predávajúcemu podmienili “nedodržaním podmienok GIS projektov“, bez akejkoľvek bližšej špecifikácie charakteru námietok kupujúceho. Súčasne sa predávajúci – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - vzdal pri riešení sporov možnosti obrátiť sa na súd a zaviazal sa bez výhrad podriadiť stanoviskám The United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protokol, ústredie: Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8, Bonn, Nemecko. – Dňa 4.2.2008 podpísal predávajúci s kupujúcim druhý dodatok zmluvy, v ktorom sa dohodli, že príjem z predaja jednotiek AAU bude použitý v súlade so Zelenou investičnou schémou (GIS) na určené projektové kategórie, pričom vôbec nešpecifikovali, aké doklady s akým obsahom musí predávajúci kupujúcemu predložiť, ktoré podmienky sú obligatórnou podmienkou splnenia a ktoré podmienky môže kupujúci namietať a akým spôsobom a v akom čase sa bude daný spor riešiť. – tieto zločineckou skupinou vopred úmyselne pripravené právne nedokonalosti uzatvorenej zmluvy a jej dodatkov umožnili kupujúcemu odmietnuť žiadosť MŽP o preplatenie druhej časti kúpnej ceny a súčasne predávajúcemu reálne zabránili obrátiť sa na súd so žalobou o uplatnenie svojich preukázateľných nárokov na druhú časť kúpnej ceny, ale aj prípadné odstúpenie od evidentne nevýhodnej zmluvy. – zločinecká skupina v zmysle čl. VII zmluvy vytvorila zmluvne dohodnuté sankcie voči MŽP za nesplnenie zmluvnej povinnosti predávajúceho voči kupujúcemu k dalším prevodom emisných jednotiek dohodnutých zmluvou v zmysle harmonogramu prevodov emisných jednotiek, a to úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej kúpnej ceny za každý začatý deň omeškania. – na základe toho dňa 5.10.2009 Interblue Group, LLC. písomne požiadalo MŽP SR o prevod 8 Mt CO2 v súlade s dohodnutým harmonogramom, pričom ich neprevedením vznikla sankcia na úrokoch z omeškania každý deň vo výške 20.896 EUR (asi 600 tis.Sk) k 19.1.2010 t.j. 105 dní to predstavuje 2.194.080,- EUR (66 mil. Sk). – po odvolaní ministra ŽP SR od mája 2009 až do konca roka 2009 členovia zločineckej skupiny na tomto ministerstve odcudzili listinné dôkazy, súvisejúce s prípravou a realizáciou kúpnej zmluvy na predaj emisnej kvóty CO2 z 13.11.2008, čím zmarili dôkaz a bránia jeho získaniu pre účely trestného konania, – v období od augusta 2008 do konca tohto roka zločinecká skupina po zistení, že americký vyšetrovací úrad (FBI) začal vyšetrovanie vo veci podozrenia z legalizácie príjmov z trestnej činnosti v súvislosti so spoločnosťou Interblue Group, LLC. a jej nákupom emisných kvót CO2 od MŽP, zrušila túto obchodnú spoločnosť a previedla všetky jej práva na novozaloženú obchodnú spoločnosť Interblue Group Europe so sídlom vo švajčiarskom Zugu, pričom zmenou na akciovú spoločnosť zvýšila anonymitu jej vlastníkov – akcionárov. Skutok II. Najneskôr od mája 2009, kedy bola prvýkrát v slovenských médiách zverejnená informácia o podozrení z trestnej činosti v súvislosti s predajom emisných kvót CO2 MŽP SR obchodnej spoločnosti Interblue Group, LLC. až do 17.12.2009, napriek tomu, že sa predstavitelia verejnej moci hodnoverným spôsobom dozvedeli, že bol spáchaný horeuvedený zločin, bez odkladu ho neoznámili orgánom činným v trestnom konaní, a súčasne tieto orgány napriek verejne prístupným informáciám takéto vyšetrovanie z úradnej povinnosti nezačali vykonávať, pričom čakali až do 16.12.2009, keď švajčiarska televízia zverejnila dokument o podozrení z korupcie pri predaji predmetných emisíí na Slovensku a následne na druhý deň, t.j. 17.12.2009, začal vo veci trestné stíhanie vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii P PZ, pričom vo vydanom uznesení boli využité verejne dostupné informácie známe už v máji 2009. Miera závažnosti vedomej nečinnosti orgánov verejnej moci na Slovensku je vysoká tým, že sa jedná o zločineckú skupinu s personálnymi prvkami ústredného orgánu štátnej správy, výškou materiálnej škody na štátnom majetku dosahujúcou takmer 2 miliardy EUR, ako aj vyše polročná nečinosť, ktorá umožnila zločineckej skupine pokračovať a dokonať zločinecký zámer, ako aj zahladzovať stopy zločinu, ničiť dôkazy a realizovať rôzne formy legalizácie príjmu z tejto trestnej činnosti. Najmenej rovnako závažný je i následok vo vedomí občanov, spochybňujúci fungovanie orgánov štátnej moci v súlade so zákonmi, ako aj dôveryhodnosť Slovenska ako členského štátu Európskej únie. Ako uvádza dôvodová správa k rekodifikovanému Trestnému zákonu k ust. § 296 založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny citujem : „Týmito trestnými činmi dochádza k povýšeniu prípravy na dokonaný trestný čin. Zároveň aj konanie páchateľa pri zakladaní alebo zosnovaní takejto skupiny (t.j. pri spáchaní trestného činu) v podobe podpory je povýšené na priame páchateľstvo vrátane podpory po zosnovaní a založení takejto skupiny, t.j. po spáchaní trestného činu.“ „K úprave trestnosti založenia, zosnovania, členstva, podpory a činnosti v prospech zločineckej skupiny a teroristickej skupiny výslovne požaduje Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu, ktorým je SR viazaná a právo EÚ (Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVZ z 13.6.2002 o boji proti terorizmu).“ Príbeh „emisnej zločineckej skupiny“ ešte neskončil, tak ako nie je uzatvorený ani okruh jej členov, tých, ktorí ju založili, zosnovali, ako aj tých, ktorí až doteraz jej pomáhali v priebehu páchania zločinov. Každý z nás si do nej môže niekoho dosadiť, avšak len niektorí z nás sa v nej môžu i nájsť a ocitnúť. Ale možno je to „len“ vyšetrovacia konštrukcia, či nie ?
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Trnka na nahrávke s Kočnerom: Viem, že ma zabijú

Kočnera hnevalo, že Trnka vydieral Haščáka.

Komentár šéfredaktorky

Kočner-Trnka: Ako sa baví šéf gangu s výpalníkom, ktorý začal pracovať na vlastnú päsť

Gorila je podobná trauma ako únos Kováča.


Už ste čítali?